Barnevern

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:38

  Mentalt tilbakestående barnevern?

  En gammel og sær filosfofi Av advokat Olav Sylte olav@advokatsylte.no Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy-Tore Mørch ber i...

 • 26.03.2013 22:31

  Evaluering av det norske barnevernet

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2012)   Evalueringen av barnevernet er i følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  fullført....

Vis fler

Barnefordeling

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:39

  Skjema - avtale om delt foreldreansvar

  Her finner du SKJEMA for registrering av avtale om felles foreldreansvar. Husk å sende det til folkeregisteret, for først når slik melding er...

 • 26.03.2013 22:18

  Foreldreansvar og adopsjon

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Foreldreansvar Alle barn har noen som har foreldreansvar for seg. Enten har begge biologiske foreldrene...

Vis fler

Skilsmisse

 • 29.03.2013 14:43

  Skifteoppgjør ved skilsmisse

                                                       (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Skifteoppgjør ved skilsmisse skaper ofte store...

 • 29.03.2013 14:11

  Skilsmisse og lån

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I følge Norges Bank og SSB (2011) har 20% av de norske husholdningene en samlet lånegjeld som er 3 ganger så...

 • 29.03.2013 13:56

  Skilsmisse og skjevdeling

                                                      (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over...

 • 29.03.2013 13:50

  Skjema søknad om skilsmisse

  Skjema for søknad om skilsmisse Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. Dette skal fylles ut og signeres av ektefellene...

Vis fler

Arverett

 • 13.04.2013 19:52

  Arvefordelingen ved dødsfall

  Her gir vi en kort oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som arving etter et dødsfall. Ta kontakt med en av våre advokater, dersom...

Vis fler
Bilde av nav1Vi er spesialist på trygdesaker og har over 10 års erfaring med klagesaker. Vi tilbyr bistand i klagesaker over hele landet. 

Dersom du ønsker advokatbistand kan du ringe oss på tel: +47 22 20 50 40 eller sende oss et 
kontaktskjema så vil en advokat raskt følge deg opp.

Bilde av medlemmer_farger_web

Nærmere om klageadgangen

Klagefristene varierer avhengig av hva slags nav-vedtak du ønsker å påklage. Klagefristen skal fremgå av trygdevedtaket. Det er viktig at du sender inn klage innen fristen, ellers mister du retten til å klage over fastsatt trygd. Vanligvis er klagefristen 6 uker fra du mottar orientering om vedtaket fra NAV. Det gjelder særlige klagefrister overfor Trygderetten og lagmannsretten.
Klagen over trygdeavgjørelsen behandles først av NAV klageinstans. Dersom du er misfornøyd med resultatet hos NAV, kan saken ankes videre til både Trygderetten og lagmannsretten.
En betydelig del av klagene som gjelder trygd som inngis til NAV omgjøres, enten av NAV selv eller Trygderetten.
Dersom klagen blir omgjort, plikter NAV å dekke kostnadene dine ved bruk av advokat trygdesaken.
Du kan også ha krav på fri rettshjelp i saker som gjelder klage over NAV vedtak/trygd. Dette gjelder både i forbindelse med behandlingen av saken overfor NAV-klageinstans og Trygderetten/lagmannsretten. De fleste advokater kan gi orientering om mulighetene for fri rettshjelp. Dersom du kontakter oss kan vi raskt gi det svar på dette spørsmålet uten at dette koster deg noe.

Fri rettshjelp
I saker som gjelder klagesaker overfor NAV, kan det gis rettshjelp.  En forutsetning for dette er at din inntekt og formue er lav. Inntektsgrensa er satt til kr 246.000,- for enslige.
Vi gir gratis førstegangskonsultasjon til de som kontakter oss for vurdering av om det er behov for advokatbistand, herunder avklaring av spørsmålet om det kan gis fri rettshjelp.


   Oslo - Akershus - Bærum  - Fredrikstad - Moss - Hønefoss - Drammen - Skien - Arendal - Kristiansand - Sandnes - Stavanger

Vi yter bistand både overfor NAV-klageinstans, trygderetten og lagmannsretten. Dette gjelder alle former for trygd, bl.a. uføretrygd, sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger m.m. hvor NAV er vedtaksmyndighet.

Dersom du har spørsmål kan du benytte kontaktskjemaet vårt, eller ringe oss på
og en advokat ved vårt kontor vil raskt gi deg svar på sak som gjelder trygd. Du kan også benytte vårt 
 Vi yter bistand i saker som gjelder NAV over hele landet, og benytter vanligvis e-post og telefonkonferanse i vår kontakt med klient. 

Advokatfirmaet Sylte AS
_______________________________________________________________________________
Vi yter bistand i trygdesaker over hele landet, således også Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

                       
                                Nærmere om klageadgangen

Klagefristene varierer avhengig av hva slags nav-vedtak du ønsker å påklage. Klagefristen skal fremgå av trygdevedtaket. Det er viktig at du sender inn klage innen fristen, ellers mister du retten til å klage over fastsatt trygd. Vanligvis er klagefristen 6 uker fra du mottar orientering om vedtaket fra NAV. Det gjelder særlige klagefrister overfor Trygderetten og lagmannsretten.
Klagen over trygdeavgjørelsen behandles først av NAV klageins ans. Dersom du er misfornøyd med resultatet hos NAV, kan saken ankes videre til både Trygderetten og lagmannsretten.
En betydelig del av klagene som gjelder trygd som inngis til NAV omgjøres, enten av NAV selv eller Trygderetten.
Dersom klagen blir omgjort, plikter NAV å dekke kostnadene dine ved bruk av advokat trygdesaken.
Du kan også ha krav på fri rettshjelp i saker som gjelder klage over NAV vedtak/trygd. Dette gjelder både i forbindelse med behandlingen av saken overfor NAV-klageinstans og Trygderetten/lagmannsretten. De fleste advokater kan gi orientering om mulighetene for fri rettshjelp. Dersom du kontakter oss kan vi raskt gi det svar på dette spørsmålet uten at dette koster deg noe.

                                                                                      Fri rettshjelp

I saker som gjelder klagesaker overfor NAV, kan det gis rettshjelp.  En forutsetning for dette er at din inntekt og formue er lav. Inntektsgrensa er satt til kr 246.000,- for enslige.
Vi gir gratis førstegangskonsultasjon til de som kontakter oss for vurdering av om det er behov for advokatbistand, herunder avklaring av spørsmålet om det kan gis fri rettshjelp.


Vi har advokater som er spesialist på saker som gjelder klage på trygdevedtak. Vi har kontorer i Oslo og Kristiansand, men du kan også gjøre avtale om å avholde møter med en advokat fra vårt kontor i Skien, Sandnes og Stavanger.
_______________________________________________________________________________
                                              Oslo - Akershus - Bærum - Asker - Fredrikstad - Moss - Hønefoss - Drammen - Skien - Arendal - Kristiansand - Sandnes - Stavanger - Haugesund