Barnevern

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:38

  Mentalt tilbakestående barnevern?

  En gammel og sær filosfofi Av advokat Olav Sylte olav@advokatsylte.no Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy-Tore Mørch ber i...

 • 26.03.2013 22:31

  Evaluering av det norske barnevernet

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2012)   Evalueringen av barnevernet er i følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  fullført....

Vis fler

Barnefordeling

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:39

  Skjema - avtale om delt foreldreansvar

  Her finner du SKJEMA for registrering av avtale om felles foreldreansvar. Husk å sende det til folkeregisteret, for først når slik melding er...

 • 26.03.2013 22:18

  Foreldreansvar og adopsjon

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Foreldreansvar Alle barn har noen som har foreldreansvar for seg. Enten har begge biologiske foreldrene...

Vis fler

Skilsmisse

 • 29.03.2013 14:43

  Skifteoppgjør ved skilsmisse

                                                       (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Skifteoppgjør ved skilsmisse skaper ofte store...

 • 29.03.2013 14:11

  Skilsmisse og lån

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I følge Norges Bank og SSB (2011) har 20% av de norske husholdningene en samlet lånegjeld som er 3 ganger så...

 • 29.03.2013 13:56

  Skilsmisse og skjevdeling

                                                      (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over...

 • 29.03.2013 13:50

  Skjema søknad om skilsmisse

  Skjema for søknad om skilsmisse Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. Dette skal fylles ut og signeres av ektefellene...

Vis fler

Arverett

 • 13.04.2013 19:52

  Arvefordelingen ved dødsfall

  Her gir vi en kort oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som arving etter et dødsfall. Ta kontakt med en av våre advokater, dersom...

Vis fler

Skjema søknad om skilsmisse

Skjema


Skjema for søknad om skilsmisse
Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. Dette skal fylles ut og signeres av ektefellene og sendes til fylkesmannen lokalt der du bor. Husk å legge ved vigselattest og meglingsattest (dersom dere har felles barn under 16 år). 

Skilsmisseoppgjøret
Skifteoppgjør ved skilsmisse skaper ofte store konflikter mellom partene. Det krangles først og fremst om hvilke verdier de enkelte skal overta.
 
Ektefellene kan i utgangspunktet alltid fritt avtale hvordan fordelingen skal være, uavhengig av hva loven skulle bestemme. Det viktige er at det blir nedskrevet hva som avtales, slik at en unngår påstander i ettertid om at skiftet ikke er foretatt med endelig virkning. Vi ser ofte at selv om det foreligger signaturer, så påstår en av partene at denne er forfalsket eller avgitt under utilbørlig press eller vedkommende påstår å ha blitt lurt. Derfor vil det ofte være hensiktsmessig å engasjere en advokat som kan bistå partene i skifteoppgjøret.
 
Hva skal deles
Det er felleseiet som skal deles, dvs. særeie skal alltid holdes utenfor. Særeie avtales med ektepakt. Dette gjøres vanligvis hos advokat, men kan også gjøres uten. Det skal være 2 vitner tilstede sammen med ektefellene når særeieavtalen blir gjort. Den skal videre sendes til Ekteskapsregisteret for tinglysning. 

Det kan ofte bli spørsmål om ektepakten er gyldig, eller hva som inngår i særeiet. Videre kan det bli spørsmål om den andre part kan kreve kompensasjon for bruk av felleseiemidler til påkostninger av særeiemidlene. For eksempel et hus som eies av den ene i særeie, ombygges slik at verdien øker og dette skjer ved bruk av felleseiemidler. I slike tilfeller er det vanlig å anse spørsmålet om kompensasjon for bruken av felleseiemidlene, som en del av delingsspørsmålet som skal behandles ved skifteoppgjøret.
 
Når skal skifteoppgjør foretas
Deling skal skje når partene er blitt separert, eller at de før separasjonen har bestemt dette. I så fall må en slik avtale forut for separasjonen gjøres ved ektepakt, dvs. med vitner tilstede slik beskrevet ovenfor. Ellers vil ikke denne være gyldig. 

Det kan også kreves deling i det ikke uvanlige tilfellet at den ene ektefellen skakkjører økonomien så kraftig, at det er fare for at familien vil miste sitt hjem. Det er ikke alle som kjenner til denne regelen, og mange tror at ektefellene i slike tilfeller må separere seg for å skjerme hjemmet mot kreditorenes pågang. 

For øvrig kan deling også kreves ved dødsfall, men det vanligste da er at den gjenlevende ektefelle blir sittende i uskiftet bo. Melding om dette må i så fall gis til tingretten innen 60 dager fra dødsfallet. Dersom førsteavdøde hadde særkullsbarn, så kreves det at disse i tillegg gir samtykke til dette. Vedkommende som velger å sitte i uskiftet bok, må gjøre opp arven etter førsteavdøde før vedkommende eventuelt kan gifte seg igjen.
 
Hovedreglene
Verdiene i boet ved separasjonstidspunktet skal som hovedregel deles likt, etter at det er gjort fradrag for gjeld. Gjeld skaper særlige spørsmål, og vi viser til en egen artikkel vi har skrevet spesielt om dette temaet. Videre kan den av partene som har brakt med seg verdier inn i ekteskapet og som ”klart” er i behold da separasjonen finner sted, kreve dette skjevdelt, Vi viser til en egen artikkel vi har skrevet om temaet skjevdeling.
 
Særlig om felles bolig
Ingen av ektefellene har i utgangspunktet noe fortrinn til å overta det som har vært familiens bolig, med mindre det dreier seg om en landbrukseiendom eller eiendom som har vært slektseiendom for den ene av partene. Loven er slik at dersom den ene utover det nevnte skal ha noe fortrinn foran den andre, så må det foreligger spesielle grunner for dette. Et eksempel på dette er at små barn skal ha bosted hos den ene forelderen, så kan dette være et slik grunn. Slike spesielle grunner kan også medføre at den ene får bruksrett til boligen etter separasjonen, til tross for at det er den andre som skal overta boligen til eie.

Dersom partene ikke blir enige om hvem som skal overta, kan hver av dem kreve boligen solgt. Dersom de heller ikke blir enige om et salg, må begjæring om tvangssalg sendes til retten. Ved et salg, vil hver av ektefellene har forkjøpsrett i forhold til utenforstående interessenter.
 
I de fleste tilfeller blir partene enige om hvem som skal overta boligen, og eventuell tvist vil da dreie seg hva den ene skal betale den andre for dette. Det vanlige er da at hver av partene kontakter sin egen takstmann, og får laget en vurdering. 

Dersom de ikke makter å bli enige om prisen ved en slik fremgangsmåte, kan hver av dem kreve skiftetakst gjennom retten. Det er sjelden at dette medfører noe annet enn en unødvendig utgift for partene ettersom det er de samme takstprinsipper som gjelder også ved skiftetakst. I tillegg tar det betydelig lenger tid forfør en får avklart hvilket beløp som skal legges til grunn.

Det er for øvrig verdien på tidspunket da det ble bestemt hvem som skulle overta boligen som skal legges til grunn for takseringen. Dette kan få stor betydning i de tilfeller det aktuelle skifteoppgjør drøyer ut i tid, og det er prisendring i markedet.
 
SØKNADSSKJEMA: Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. 
 
                                                                                        ***

Skilsmisse-4Vi er spesialist i skilsmisserett og har mer enn 10 års erfaring. Vi tilbyr bistand over hele landet.


Vi bistår både med skilsmisseoppgjøret og ved 
barnefordeling
.   

Du er velkommen til å ringe oss på tlf 22 20 50 40 eller sende oss et kontaktskjema, dersom du har behov for skilsmisseadvokat.
SØKNADSSKJEMA: Du finner skjema for søknad om separasjon her. 


rettshjelpFri rettshjelp
I skifteoppgjør mellom ektefeller og samboere, kan det gis fri rettshjelp, dersom inntekten er lav. Det er i så fall et vilkår at inntekten er under kr 246.000,- . Vi gir deg raskt svar på om du har krav på fri rettshjelp.

Dersom du ikke har krav på fri rettshjelp, vil kostnaden ved bruk av vårt kontor være fra kr. 1.600,-/time + 25% mva. 

Advokatene i Advokatfirmaet Sylte gir gratis førstegangskonsultasjon i alle saker som gjelder skifteoppgjør. Du får i denne konsultasjonen også avklart om du har krav på fri rettshjelp. Dersom du har spørsmål, kan du ringe oss på telefon 22 20 50 40 så vil en advokat hos oss gi deg svar. Du kan også benytte vårt 
kontaktskjema.

SØKNADSKJEMA: Du finner skjema for søknad om separasjon skilsmisse her. 

skilsmissepapir, skjema, fylkesmannen, barn, vigselattest, meglingsattest, skilsmisseoppgjør, skilsmisse, særeie, ektepakt, advokat, spesialist, skilsmisseadvokat, fri rettshjelp, skifteoppgjør, søknadskjema, skilsmisserett,