Barnevern

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:38

  Mentalt tilbakestående barnevern?

  En gammel og sær filosfofi Av advokat Olav Sylte olav@advokatsylte.no Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy-Tore Mørch ber i...

 • 26.03.2013 22:31

  Evaluering av det norske barnevernet

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2012)   Evalueringen av barnevernet er i følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  fullført....

Vis fler

Barnefordeling

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:39

  Skjema - avtale om delt foreldreansvar

  Her finner du SKJEMA for registrering av avtale om felles foreldreansvar. Husk å sende det til folkeregisteret, for først når slik melding er...

 • 26.03.2013 22:18

  Foreldreansvar og adopsjon

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Foreldreansvar Alle barn har noen som har foreldreansvar for seg. Enten har begge biologiske foreldrene...

Vis fler

Skilsmisse

 • 29.03.2013 14:43

  Skifteoppgjør ved skilsmisse

                                                       (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Skifteoppgjør ved skilsmisse skaper ofte store...

 • 29.03.2013 14:11

  Skilsmisse og lån

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I følge Norges Bank og SSB (2011) har 20% av de norske husholdningene en samlet lånegjeld som er 3 ganger så...

 • 29.03.2013 13:56

  Skilsmisse og skjevdeling

                                                      (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over...

 • 29.03.2013 13:50

  Skjema søknad om skilsmisse

  Skjema for søknad om skilsmisse Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. Dette skal fylles ut og signeres av ektefellene...

Vis fler

Arverett

 • 13.04.2013 19:52

  Arvefordelingen ved dødsfall

  Her gir vi en kort oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som arving etter et dødsfall. Ta kontakt med en av våre advokater, dersom...

Vis fler

Foreldreansvar og adopsjon

(Kilde: www.advokatsylte.no - 2011)

barn3Foreldreansvar
Alle barn har noen som har foreldreansvar for seg. Enten har begge biologiske foreldrene dette ansvaret, eller så har den ene forelderen det alene.

Adopsjon
Også andre enn biologiske foreldre kan ha foreldreansvar. I så fall må det foreligge adopsjon. Adopsjon kan skje frivillig eller ved tvang. I begge tilfellene gjelder adopsjonslovens strenge regler til den som skal adoptere. Tvangsadopsjon er et barnevernstiltak som reguleres av barnevernloven.

Det er svært sjelden at slik adopsjon skjer mot de biologiske foreldrenes samtykke, men det forekommer stadig oftere etter at Barne- og familiedepartementet for et par år siden gav uttrykk for at dette var ønskelig.
 
Tvangsadopsjon som barnevernstiltak kan i praksis bare skje dersom barnet er blitt plassert i fosterhjem før fylte 3 år. Bare unntaksvis godtas adopsjon, dersom barnet ble plassert senere. Dette fordi barnet forutsetningsvis fikk en tilknytning til sine biologiske foreldre før plasseringen, dersom det levde så lang tid sammen med dem.

Frivillig adopsjon skjer i to hovedtyper av tilfeller; såkalt fjernadopsjon og samlivsadopsjon.
Førstnevnte er tilfellet hvor barnløse ønsker å få et barn, og velger å adoptere fra et fjerntliggende land hvor barnet ikke kan vokse opp fordi det har mistet sine foreldre eller foreldrene ikke kan ha omsorgen.

Samlivsadopsjon er adopsjon av et barn som i realiteten har levd under adoptivforelderens omsorg en tid. Et vanlig tilfelle er ektefellens særkullsbarn, hvor biologisk forelder ikke er i live.
Adopsjon kan ikke ikke skje etter at barnet er fylt 18 år. Det kan likevel etter søknad gjøres unntak ved samlivsadopsjon.

Adopsjon er en omfattende og langvarig prosess, enten den skjer frivillig eller er ved tvang. Den som vurderer å adoptere, må ha tenkt gjennom dette i mange år før beslutningen kan effektueres.

Hva er foreldreansvar
Foreldreansvar er et juridisk begrep, og svært mange blander begrepet sammen med det å ha daglig omsorg for barnet (det vi i dag kaller bosted for barnet).

De siste årene har norsk lovverk blitt endret på en rekke punkter, slik at innholdet i foreldreansvaret nesten bare har beydning for spørsmålet om utstedelse av pass og utenlandsreiser. Med denne uttalelsen siktes naturlig nok ikke til situasjonen med adopsjon. Her er nok spørsmålet om foreldreansvar en betydelig større realitet for omsorgspersonen og barnet, enn det den er i de vanlige tilfellene.

Når dette er sagt, så skal det også nevnes at barneloven har en nærmere definisjon med forskjellige forutsetninger til den som har foreldreansvaret. Ut av disse kan det kanskje best utledes når foreldreansvaret bør kunne fratas en som allerede har dette.

Disse forutsetningene er blant annet at barnet har krav på omsorg og omtanke fra den som har foreldreansvaret, som på sin side plikter å ta nødvendige beslutninger for barnet ut fra dets alder, interesser og behov. Herunder skal den som har foreldreansvaret sørge for at barnet får utdanning etter sine evner.

Som det fleste nok kjenner til, fremgår det av loven at barn som er fylt 15 år selv kan bestemme sin utdanning. Videre skal en lytte til barn som er fylt 7 år, og det skal legges stor vekt på deres ønsker når de er fylt 12 år.

Loven uttaler også unødvendig nok, at barnet ikke må bli utsatt for fysisk eller psykisk vold, heller ikke i oppdragelsesøyemed av den som har foreldreansvar.

Brudd på pliktene loven nevner for de som har foreldreansvar, korresponderer stort sett med plikten barneverntjenesten har til å gripe inn med nødvendige tiltak.

Ettersom plikten fremgår av barneloven og ikke barnevernloven, betyr dette at partene i en barnefordelingsak kan påberope seg aktuelle overgrep som grunnlag for at den andre skal fratas foreldreansvaret.

Hvem har foreldreansvaret
Begge foreldre har del i foreldreansvaret, dersom barnet ble født under ekteskapet. Dette gjelder selv om de var faktisk separert da fødselen fant sted.

Det tilsvarende gjelder for folkeregistrerte samboere, for barn født etter 2004.
 
Dersom mor ikke er gift med barnefar og heller ikke er folkeregistert samboer med ham, får hun etter loven foreldreansvaret alene ved fødselen.

Foreldrene har for øvrig del i foreldreansvaret slik som de avtaler seg i mellom ved skriftlig avtale etter fødselen, enten at det skal være felles eller bare hos den ene.

Endringer i foreldreansvaret
Det kan således skje endringer i utgangspunktet mht hvem som har foreldreansvaret, både ved avtale eller ved rettslig avgjørelse.

Med rettslig avgjørelse siktes da til avgjørelse enten etter barneloven (mellom foreldrene) eller etter barnevernloven (fylkesnemnda ved adopsjon som barneverntiltak). Begge deler etter rettslig prosess.

En separasjon/skilsmisse etter fødselen, påvirker ikke i seg selv fordelingen av foreldreansvaret. Ved dødsfall, faller foreldreansvaret naturlig nok automatisk bort for vedkommende.

En frivillig avtale mellom foreldrene om foreldreansvar, må sendes og registreres i Folkeregisteret om den skal være gyldig. Det skal til dette brukes et eget skjema som du finner på skatteetatens nettside.