Barnevern

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:38

  Mentalt tilbakestående barnevern?

  En gammel og sær filosfofi Av advokat Olav Sylte olav@advokatsylte.no Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy-Tore Mørch ber i...

 • 26.03.2013 22:31

  Evaluering av det norske barnevernet

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2012)   Evalueringen av barnevernet er i følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  fullført....

Vis fler

Barnefordeling

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:39

  Skjema - avtale om delt foreldreansvar

  Her finner du SKJEMA for registrering av avtale om felles foreldreansvar. Husk å sende det til folkeregisteret, for først når slik melding er...

 • 26.03.2013 22:18

  Foreldreansvar og adopsjon

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Foreldreansvar Alle barn har noen som har foreldreansvar for seg. Enten har begge biologiske foreldrene...

Vis fler

Skilsmisse

 • 29.03.2013 14:43

  Skifteoppgjør ved skilsmisse

                                                       (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Skifteoppgjør ved skilsmisse skaper ofte store...

 • 29.03.2013 14:11

  Skilsmisse og lån

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I følge Norges Bank og SSB (2011) har 20% av de norske husholdningene en samlet lånegjeld som er 3 ganger så...

 • 29.03.2013 13:56

  Skilsmisse og skjevdeling

                                                      (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over...

 • 29.03.2013 13:50

  Skjema søknad om skilsmisse

  Skjema for søknad om skilsmisse Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. Dette skal fylles ut og signeres av ektefellene...

Vis fler

Arverett

 • 13.04.2013 19:52

  Arvefordelingen ved dødsfall

  Her gir vi en kort oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som arving etter et dødsfall. Ta kontakt med en av våre advokater, dersom...

Vis fler

Tilsyn ved samvær

Publisert 2012-07-12 14:07 (Kilde: www.advokatsylte.no)


tilsynDepartementet foreslår nå endringer av reglene om tilsyn under samvær etter barneloven. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår nye regler om domstolens adgang til å bestemme at samvær mellom barn og forelder som ikke bor sammen, skal skje under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson. 


Bakgrunnen for forslagene, er at departementet mener at gjeldende praksis, kunnskap og forskning viser at det både er et behov for en innstramming og en utvidelse av dagens ordning. En søker nå å senke terskelen for når domstolen skal avgjøre at samvær skal nektes helt, bl.a. hvor barnet ikke kan beskyttes godt nok gjennom tilsyn, og i tilfeller der barnet selv ikke ønsker samvær.

Målet med forslagene er å styrke barneperspektivet, og øke barnas medvirkning. Herunder søkes det i følge departementet å lage regler som "sikrer en bedre utredning av barns eventuelle behov for beskyttelse og eventuell skjerming fra forelder". 

Det ligger også i forslagene som nå fremmes, at familiene skal følges opp tettere enn det som blir gjort i dag. Forslaget vil i følge departementet gjøre det enklere for Bufetat å ivareta barnas interesser.


Departementet har gitt en slik samlebeskrivelse av endringene som nå foreslås:

"Det foreslås to hovedformer for tilsyn. Den kommunale barneverntjenesten får ansvar for å oppnevne tilsynsperson og følge opp familiene ved ”beskyttet tilsyn” (inntil 16 timer tilsyn per år). Denne form for tilsyn er aktuelt der samværsforelder sliter med eller har slitt med vold, rus og psykiatri, men der samvær til tross for dette er til barnets beste. Videre kan ”beskyttet tilsyn” være aktuelt i enkelte høykonfliktsaker. Bufetat får et tilsvarende ansvar i saker om ”støttet tilsyn” (inntil 32 timer tilsyn per år) som blant annet er aktuelt ved opptrappingssamvær til mer ordinært samvær. Mens ”beskyttet tilsyn” forutsetter konstant overvåking av samværet, vil ”støttet tilsyn” kunne romme mer fleksible tilsynsløsninger."

 Les hele forslaget her.