Barnevern

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:38

  Mentalt tilbakestående barnevern?

  En gammel og sær filosfofi Av advokat Olav Sylte olav@advokatsylte.no Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy-Tore Mørch ber i...

 • 26.03.2013 22:31

  Evaluering av det norske barnevernet

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2012)   Evalueringen av barnevernet er i følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  fullført....

Vis fler

Barnefordeling

 • 01.09.2013 12:56

  Når barnevernet griper inn i foreldrekonflikter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en ny "instruks" om barnevernets rolle der foreldrenes konflikter går ut over...

 • 26.03.2013 22:39

  Skjema - avtale om delt foreldreansvar

  Her finner du SKJEMA for registrering av avtale om felles foreldreansvar. Husk å sende det til folkeregisteret, for først når slik melding er...

 • 26.03.2013 22:18

  Foreldreansvar og adopsjon

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Foreldreansvar Alle barn har noen som har foreldreansvar for seg. Enten har begge biologiske foreldrene...

Vis fler

Skilsmisse

 • 29.03.2013 14:43

  Skifteoppgjør ved skilsmisse

                                                       (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) Skifteoppgjør ved skilsmisse skaper ofte store...

 • 29.03.2013 14:11

  Skilsmisse og lån

  (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I følge Norges Bank og SSB (2011) har 20% av de norske husholdningene en samlet lånegjeld som er 3 ganger så...

 • 29.03.2013 13:56

  Skilsmisse og skjevdeling

                                                      (Kilde: www.advokatsylte.no - 2011) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over...

 • 29.03.2013 13:50

  Skjema søknad om skilsmisse

  Skjema for søknad om skilsmisse Du finner skjema for søknad om separasjon og skilsmisse her. Dette skal fylles ut og signeres av ektefellene...

Vis fler

Arverett

 • 13.04.2013 19:52

  Arvefordelingen ved dødsfall

  Her gir vi en kort oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som arving etter et dødsfall. Ta kontakt med en av våre advokater, dersom...

Vis fler

Endring i barneloven - farskap og morskap


Barne- og familieministerEndringer i barnelovens regler om farskap og morskap. 


Av adv.flm. Lise Leknes

lise@advokatsylte.no

Barneministeren foreslår nå å endre barnelovens regler om farskap og morskap for å tilpasse loven til den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen av familiemønster, muligheten for assistert befruktning og sikker fastsetting av farskap ved DNA-analyse. 


Det offentlige skal også finne ut hvem som er mor

Det offentlige plikter i dag å finne ut hvem som er far til et barn, om mor oppgir at han er ukjent. Regjeringen foreslår nå at det samme skal gjelde med hensyn til morskap. Dette kan for eksempel være aktuelt når barnet er født i utlandet og det er uklart hvem som har født barnet.

Regelen om at kvinnen som føder barnet er barnets juridiske mor blir videreført. Dette vil gjeld uavhengig av om kvinnen som føder har mottatt assistert befruktning i utlandet.


Foreldrene må være enige hvis farskap skal fastsettes ved erkjennelse  

Det blir også endring av regelen om fastsettelse av farskap ved erkjennesle. Hittil har fedre som har vært samboer med barnets mor, ensidig kunne krevd å bli registert som far. Med denne endringen oppheves muligheten for samboende fedre til å fastsette farskapet uten at barnets mor er enig. 

Hvis ikke begge foreldrene er enige om farskapet, skal det etter lovendringen i barneloven fastsettes av det offentlige. 

Bakgrunnen for forslaget er å vektlegge kvinner og menns påstander om farskap likt. Enighet mellom foreldrene vil ivareta barnets behov for trygghet og stabilitet.


Tidsfrister for å reise sak om endring av (juridisk) farskap

Frem til 2003 gjaldt det en tidsfrist på å reise endringssak om farskap. Regjeringen vil nå gjeninnføre denne regelen, slik at mor, far og påstått far må reise sak om endring av farskap innen ett år etter at de ble kjent med opplysninger om at en annen mann kan være biologisk far til barnet. Dersom de ikke gjør dette innen fristen, taper de sin rett. Derimot vil barnet selv alltid kunne reise sak når det blir eldre og kan danne seg sin egen oppfatning.

Dersom de venter i mer enn ett år, vil de ikke kunne reise sak. Barnet - både voksne og mindreårige barn - kan alltid reise sak om endring av farskap. Regelen vil sikre barnet stabilitet og forutsigbarhet.


Nærmere om selve forslaget til lovendring

Forslaget til lovendring lyder som følger:

I lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre gjøres følgende endringer:

Overskriften til kapittel 1 skal lyde:

Kapittel 1. Fødselsmelding

§ 1 a oppheves.

Overskriften til kapittel 2 skal lyde:

Kapittel 2. Kven som er foreldra til barnet

§ 4 skal lyde:

§ 4 Erklæring av farskap eller medmorskap

Når farskap ikkje følgjer av reglane i § 3, kan faren erklære farskap under svangerskapet eller etter at barnet er født.

Faren skal erklære farskapen skriftleg anten i fødselsmeldinga, eller ved personleg frammøte for

 • a) jordmor eller lækjar ved svangerskapskontroll,

 • b) folkeregistermyndigheita,

 • c) tilskotsfuten, dommaren eller Arbeids- og velferdsetaten eller

 • d) norsk diplomatisk eller konsulær tenestemann, dersom faren er i utlandet.

Farskap kan óg erklærast ved retur av skjema frå Arbeids- og velferdsdirektoratet, jf. § 11 andre ledd. Arbeids- og velferdsdirektoratet må sende skjema i rekommandert brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er nytta ein betryggande metode for å sikre at skjemaet er mottatt. Erklæringa gjeld berre når ho er gjeven av den som mora har gjeve opp som far, eller når mora skriftleg har godteke erklæringa.

Er den som vil erklære farskapen under 18 år, må også dei som har foreldreansvaret for han, skrive under på erklæringa.

Er eit barn fødd etter assistert befruktning, kan moras kvinnelege sambuar erklære medmorskap etter reglane i paragrafen her. Den assisterte befruktninga må ha skjedd innafor godkjent helsestell, og moras kvinnelege sambuar må ha gjeve samtykke til befruktninga. Berre myndige personar kan gi slikt samtykke. Regelen i § 3 andre ledd andre punktum gjeld tilsvarande.

§ 4 a skal lyde:

§ 4 a Medmorskap til barnet

Som medmor til barnet skal reknast moras kvinnelege ektefelle eller sambuar, dersom medmorskapen følgjer av ekteskap,erklæring eller dom.

Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor.

Reglar i lov eller forskrift som gjeld om eller for ein far, gjeld på same vis om eller for ei medmor. Reglane om etablering og endring av farskap i §§ 6 til 9 og kapitla 3 og 4 gjeld så langt dei høver for fastsetjing og endring av medmorskap.

Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om fastsetjing av medmorskap etter §§ 3 og 4 i denne lova.

§ 5 skal lyde:

§ 5 Ansvaret for det offentlege for å få fastsett foreldreskap

Dersom barnet korkje har far eller medmor i samsvar med reglane i §§ 3 og 4, skal det offentlege ta seg av å få fastsett kven som er faren eller medmora, jf. kapittel 3 og 4.

Dersom ein utanlandsk farskap eller medmorskap ikkje vert lagt til grunn etter § 85, har det offentlege ansvar etter første stykket.

Det offentlege skal klargjere kven som er mor til barnet når dette ikkje er kjent.

Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om gjennomføring av reglane i paragrafen her.

§ 6 skal lyde:

§ 6 Endring av farskap etter §§ 3 og 4 for domstolane

Barnet kan alltid reise sak for domstolane om farskap etter ekteskap eller erklæring. Er barnet mindreårig, vert saka reist av oppnemnd verje. Er barnet fylt 15 år, kan verja ikkje reise sak utan samtykke frå barnet. Når særlege grunnar taler for det, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet reise saka.

Kvar av foreldra kan reise sak om farskapen dersom vedkomande legg fram opplysningar som tyder på at ein annan kan vere far til barnet. Saka må reisast innan eitt år etter at vedkomande vart kjend med opplysningane, likevel slik at fristen tidlegast vert rekna frå tidspunktet då barnet vart født. Retten avgjer i orskurd om vilkåra for å reise sak ligg føre, og kan i orskurd gjere unntak frå eittårsfristen når særlege grunnar talar for det.

Den som meiner at han er far til barnet, kan fram til barnet fyller tre år, reise sak om farskapen dersom han legg fram opplysningar som tyder på at han kan vere far. Retten kan i orskurd gjere unntak frå treårsfristen når særlege grunnar talar for det. Reglane i andre stykket andre og tredje punktum gjeld tilsvarande.

Ny § 6 a skal lyde:

§ 6 a Barnet sin rett til å få kunnskap om sin biologiske far

Barnet har frå det fyller 18 år rett til å skaffe seg kunnskap om kven som er den biologiske faren, jf. andre stykket, utan at dette endrar farskapen.

Barnet kan krevje at Arbeids- og velferdsdirektoratet gjev pålegg om å levere eigna prøve til DNA-analyse etter § 11 første stykket, og har rett til å få vite resultatet av analysene. Dersom nokon ikkje rettar seg etter pålegget, kan retten gjere vedtak etter § 24 tredje stykket.

Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om gjennomføring av reglane i paragrafen her.

§ 7 skal lyde:

§ 7 Endring av farskap etter §§ 3 og 4 når ein annan mann erklærer farskap

Farskap i samsvar med § 3 eller § 4 kan endrast ved at ein annan mann erklærer farskapen i samsvar med § 4, nårerklæringa er godteken skriftleg av mora og den som har vore rekna for far. Ei slik erklæring gjeld likevel berre når Arbeids- og velferdsdirektoratet finn at DNA-analyse godtgjer at den andre mannen er far til barnet. Dersom barnet er fylt 18 år, kan farskapen ikkje endrast etter denne paragrafen utan samtykke frå barnet.

§ 10 skal lyde:

§ 10 Oppgåvene til tilskotsfuten

Når tilskotsfuten får fødselsmelding etter § 1 fjerde stykket fordi farskapen ikkje er fastsett, skal han melde frå til den oppgjevne faren. Erklærer han ikkje farskapen i samsvar med § 4, skal tilskotsfuten om råd få han til å seia kva han meiner om farskapsspørsmålet. Erklærer han farskapen skal tilskotsfuten melde frå om det til folkeregistermyndigheita. Elles skal Arbeids- og velferdsetaten handsame saka vidare.

Tilskotsfuten skal sjølvbedd gjere både mora og den oppgjevne faren kjend med kva for økonomiske og andre rettar og plikter dei har når det gjeld barnet.

Departementet peikar ut tilskotsfut.

§ 11 skal lyde:

§ 11 Sakshandsaminga i Arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan krevje at mora og den eller dei som kan vere far til barnet, gjev forklaring, og kan gje pålegg om at dei og barnet skal gje frå seg ei eigna prøve til DNA-analyse. I særlege tilfelle kan den som kan vere far, bli pålagd å gje frå seg ei eigna prøve til DNA-analyse før barnet er født.

Arbeids- og velferdsdirektoratet skal oppmode den mannen som analysen utpeikar som far, til å erklære farskapen.

Døyr barnet kort tid etter fødselen eller andre sterke grunnar talar for det, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet leggje bort saka når mora er samd i det.

Dersom Arbeids- og velferdsdirektoratet legg bort saka, kan barnet, mora eller den mannen som meiner at han er far til barnet, sjølv reise sak om farskapen for domstolane.

Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om prøvetaking, eigna biologisk materiale og DNA-analyse til bruk i saker om farskap eller slektskap.

§ 12 oppheves.

§ 13 skal lyde:

§ 13 Når saka går til retten m.m.

Arbeids- og velfersdirektoratet skal sende stemning til tingretten til avgjerd etter kapittel 4 dersom han som er oppgjeven som far, ikkje har erklært farskapen eller mora ikkje har godteke ei erklæring skriftleg, og saka ikkje er lagd bort etter § 11 tredje stykket.

Endar ei rettssak utan at farskapen vert fastsett, og han heller ikkje vert fastsett seinare, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet sende saka til retten på nytt dersom det kjem fram nye opplysningar som tyder på at faren kan vere ein mann som tidlegare ikkje har vore part i saka.

§ 15 nytt andre ledd skal lyde:

Dersom mora eller barnet bur på sperra adresse, jf. lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering med forskrifter, eller det er søkt om eller gjeve løyve til å nytte fiktive personopplysningar for mora eller barnet, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14 a, kan saka reisast for Oslo tingrett.

§ 22 oppheves.

§ 24 skal lyde:

§ 24 Prøvetaking og DNA-analyse

Retten kan gje mora, barnet og kvar mann som er part i saka, pålegg om å gje frå seg ei eigna prøve til DNA-analyse. Er det grunn til å tru at ein mann som ikkje er part, har hatt samlege med mora på den tid ho kan ha blitt med barnet, kan retten vedta slik gransking også hos han når han først har fått sagt si meining. Kommunelækjaren peiker ut ein lækjar som har plikt til å ta dei prøvene som trengst.

Er ein som kan vere far til barnet død eller utilgjengeleg av annan grunn, kan retten som prov i ei farskapssak innhente og gjere bruk av biologisk materiale eller prøver som tidlegare er tatt av han. Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om innhenting og bruk av slikt materiale.

Lèt nokon vere å rette seg etter påbod etter første stykket eller § 11 første stykket om å kome sjølv eller med barn vedkomande har omsorg for, til prøvetaking og DNA-analyse, kan retten i orskurd vedta at vedkomande skal gripast av politiet og førast til lækjar for prøvetaking.

§ 26 skal lyde:

§ 26 Heving av saka

Retten kan heve saka i orskurd når

 • a) ein mann erklærer i samsvar med § 4 at han er far til barnet, eller

 • b) den oppgjevne faren bur i utlandet og det er uråd å få nok opplysningar til å fastsetje farskapen.

§ 29 b nytt tredje ledd skal lyde:

Når det er naudsynt for å oppfylle pliktene etter § 5 tredje stykket, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet reise sak om kven som er mor til barnet.

Gjeldende § 29 b tredje og fjerde ledd blir fjerde og femte ledd.

§ 70 sjuende ledd skal lyde:

Foreldra har plikt til å opplyse det organet som skal handsame fastsetjinga av tilskotet, om kva arbeid, utdanning, inntekt og formue dei har, og elles om alt anna som kan ha noko å seie for fastsetjinga av fostringstilskotet. For å fastsetje tilskotet kan organet utan omsyn til teieplikta krevje dei opplysningane som trengst frå arbeidsgjevarar, likningsstell, Arbeids- og velferdsetaten og forsikringsselskap, bankar og andre som forvarer eller forvaltar formueverdiar.

§ 78 fjerde ledd skal lyde:

Vert tilskot som er gjort opp, sett ned etter § 74 eller § 76, kan den tilskotspliktige krevje at Innkrevjingssentralen for fostringstilskot gjer frådrag i pålagt lønnstrekk m.m. på den måten og for dei terminane som sentralen finn rimeleg.

§ 80 første ledd femte punktum skal lyde:

Kravet kan setjast ned eller falle bort dersom det er klart at han ikkje hadde rimeleg grunn til å vedgå eller erklære farskapen, eller at han burde ha reist sak til endring tidlegare.

§ 81 første ledd skal lyde:

Farskap og medmorskap kan fastsetjast i Noreg etter § 4, § 7 og kapitla 3 og 4

 • a) dersom mora var busett i Noreg då barnet vart født,

 • b) dersom barnet seinare har busett seg i Noreg eller

 • c) dersom den oppgjevne faren eller medmora er busett i Noreg.

Ny § 81 a skal lyde:

§ 81 a Når sak om morskap kan handsamast av norsk doms- eller styresmakt

Ei sak om morskap kan handsamast etter kapittel 4A og § 5 tredje stykket

 • a) dersom barnet er busett i Noreg,

 • b) dersom mora var busett i Noreg då barnet vart født, eller

 • c) dersom mora seinare har busett seg i Noreg.

II

 • 1. Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Kongen kan setje i verk dei einskilde føresegnene til ulik tid.

 • 2. Fristane i § 6 andre og tredje stykket startar tidlegast når lova tek til å gjelde.Nærmere om bakgrunnen til forslaget 

Prop. 105 L (2012–2013) uttales følgende om bakgrunnen:

FNs barnekonvensjon artikkel 7 fastslår at barn har rett til å kjenne sine foreldre. Tilknytningen mellom barn og foreldre er grunnleggende i menneskers liv. Foreldrenes rettigheter og plikter overfor barnet er knyttet til det juridiske foreldreskapet. Det er derfor av vesentlig betydning at foreldreskap fastsettes så tidlig som mulig, og kan føre til trygghet og stabilitet over tid for barnet. Det er også i de fleste tilfeller en målsetting at det juridiske foreldreskapet skal være i overensstemmelse med det biologiske. I saker med adopsjon eller assistert befruktning, vil det sosiale og juridiske foreldreskapet være sammenfallende.

Etter at Barnelovutvalget avga sin innstilling NOU 1977: 35, har det skjedd store endringer i familiemønsteret her i landet. Mens 89 prosent av barna ble født i ekteskap i perioden 1971 til 1980, var denne andelen i 2011 sunket til 44 prosent. Videre hadde 43 prosent av barna som ble født i 2011 samboende foreldre, mens 13 prosent var født av enslige mødre. Andelen barn som bodde med gifte foreldre var 56 prosent, mens 18 prosent hadde samboende foreldre. Også frekvensen av samlivsbrudd har økt, slik at hvert fjerde barn nå bor med bare én av foreldrene.

Parallelt med vedtakelsen av partnerskapsloven i 1993 og senere endringer i ekteskapsloven som fra 2009 gir to personer av samme kjønn anledning til å inngå ekteskap, har det være en økning i likekjønnsfamilier. Tidligere har lesbiske fått barn etter avtale med et mannlig homofilt par, eller har hatt barn fra tidligere heterofile parforhold. Bioteknologiloven gir nå adgang til assistert befruktning for to kvinner som er gift eller lever i ekteskapsliknende forhold.

Den tekniske utviklingen har ført til økning av antallet barn som er født etter assistert befruktning. Assistert befruktning er som sektor preget av stor internasjonalisering. Ut over tilbudet som gis i tråd med bioteknologiloven her i landet, velger enkelte assistert befruktning i land som har annen lovgivning enn Norge. Dette gjelder f.eks. enslige kvinner som ønsker sæddonasjon eller par som ønsker sæddonasjon med ukjent donor. Eggdonasjon er ikke tillatt i Norge, men tilbys i en rekke andre europeiske land. Økt kommersialisering, rimelige reiser og tilgang til informasjon via internett, gjør det mulig for nordmenn å enkelt inngå avtaler om assistert befruktning i andre land i Europa eller andre verdensdeler. Enkelte inngår avtaler med surrogatmødre i land hvor dette er uregulert, eller som har lovgiving som tillater eller legger til rette for surrogati.

Regjeringen nedsatte i 2008 et lovutvalg for å vurdere endringer i barnelovens bestemmelser om farskap og morskap. Målsettingen var bl.a. ”å tilpasse loven til den store samfunnsmessige og teknologiske utviklingen som har skjedd mht. utviklingen av familiemønstre, mulighet for assistert befruktning og mulighet for sikker fastsetting av farskap.” Farskapsutvalget avga i mars 2009 utredningen NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring av foreldreskap.

Under departementets arbeid med oppfølging av utredningen oppsto det flere enkeltsaker hvor personer bosatt i Norge hadde inngått avtaler med surrogatmødre i utlandet, men hvor de av ulike grunner ikke fikk anerkjent foreldreskap til barna her i landet. Disse tilfellene reguleres av de generelle reglene i barneloven mv. Departementet har i samarbeid med andre berørte departementer og underliggende etater utredet hvordan saker hvor barn født av surrogatmor i utlandet og som nå befinner seg i Norge skal behandles etter gjeldende rett. For å sikre foreldreskap for barn født av surrogatmor i utlandet som allerede oppholder seg i Norge, er det vedtatt midlertidig lov 8. mars 2013 nr. 9 om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. (Prop. 47 L (2012-2013)) og midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap for barn født av surrogatmor i utlandet (forskrift nr. 446/2012).

Lovproposisjonen som nå legges fram er en oppfølgning av forslagene i Farskapsutvalgets utredning. Proposisjonen tar sikte på å regulere farskap og morskap i et bredt perspektiv, hvor utvalgets grunnleggende prinsipper for fastsetting av foreldreskap legges til grunn. Forslagene er ment å gjelde for de om lag 60 000 barna som årlig fødes i Norge eller har så sterk tilknytning til Norge at norsk rett legges til grunn, og er ikke ment å særskilt regulere surrogatitilfellene. Så lenge det ikke er vedtatt egne regler som gjelder fastsettelse og endring av foreldreskap når barn er født etter avtale med surrogatmor i utlandet, vil imidlertid disse tilfellene også reguleres av de generelle reglene i barneloven. Farskapsutvalget la i sitt forslag vekt på at barne- og adopsjonslovgivningen i minst mulig grad skal legge til rette for omgåelse av reglene i bioteknologiloven. Forslagene i proposisjonen er på denne bakgrunn i samsvar med gjeldene bioteknologilov.

Redegjørelse for utenlandsk rett framkommer av de enkelte kapitler der det er hensiktsmessig. For en samlet oversikt vises det til NOU 2009: 5 kapittel 8.

2.2 Forslag i NOU 2009: 5 som ikke følges opp i proposisjonen

Ved behandlingen av endringer i ekteskapsloven våren 2008 ble det vedtatt at det ved kunstig inseminasjon i utlandet, må være kjent donor for at medmorskap skal kunne fastsettes etter barneloven §§ 3 eller 4. Er sæddonor ukjent, må morens kvinnelige ektefelle stebarnsadoptere. Endringen førte til en forskjellsbehandling av barn født i lesbiske parforhold og heterofile parforhold ettersom det ikke blir stilt vilkår om at heterofile som reiser til utlandet skal benytte kjent sæddonor for at farskapet skal fastsettes etter pater est-regelen eller erkjennelse når barnet senere fødes i Norge. Utvalgets flertall gikk derfor inn for at kravet om kjent donor skulle oppheves av hensyn til likebehandling av disse barna.

Bestemmelsen som flertallet i utvalget har foreslått endret, ble vedtatt av Stortinget i 2008. Stortingsflertallets begrunnelse var en styrking av barnas rettigheter. På bakgrunn av den korte tiden som er gått siden lovendringen og stor motstand fra høringsinstansene, finner departementet ikke grunn til å følge opp forslaget om å oppheve kravet til kjent donor ved assistert befruktning i utlandet.

Farskapsutvalget foreslo at folkeregistermyndigheten skal anerkjenne farskap og medmorskap fastsatt i utlandet før de registreres i folkeregisteret, fordi denne offentlige instansen er sentral mht. å registrere fødsler, farskap og morskap for alle barn som er bosatt i Norge, både de som er født her i landet og de som er født i andre land. I dag er det Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Internasjonalt, som anerkjenner utenlandske farskap.

Som følge av nye rutiner som er innført etter at Farskapsutvalgets innstilling har vært på høring, legger departementet til grunn at forholdene ligger til rette for at disse sakene nå behandles ensrettet og korrekt etter gjeldende regelverk. Departementet finner som følge av dette at det ikke lenger foreligger behov for å overføre myndigheten til å anerkjenne farskap til en annen instans.

Utvalget foreslo lovregulering av anerkjennelse av utenlandsk overføring av morskap. Departementet finner det nødvendig å vurdere dette spørsmålet i et bredere perspektiv, og følger derfor ikke opp forslaget i denne proposisjonen.

Farskapsutvalget foreslo at det skulle åpnes for at domstolen skal kunne fastsette samvær for en mann som har vært barnets juridiske far, men hvor farskapet senere har blitt endret. Utvalget påpekte videre at de samme hensyn vil gjøre seg gjeldende i tilfeller hvor barnet ikke har noen rettslig binding til en steforelder etter et samlivsbrudd eller i andre tilfeller hvor barnet har en sterk personlig tilknytning til andre personer uten at dette gir rett til fastsettelse av samvær etter barneloven.

Departementet finner det ikke hensiktsmessig å følge opp dette forslaget i denne proposisjonen som gjelder endringer i barnelovens kapitler om farskap og morskap, men vil vurdere forslaget nærmere i andre prosesser som gjelder samværsrett.

Farskapsutvalgets forslag om å presisere rettens adgang til å innhente prøver og DNA-analyse som tidligere er tatt av avdøde, var ment som en presisering av gjeldende rett og følges ikke opp.

Utvalget foreslo videre endringer i bioteknologiloven § 4-6 slik at farskapstesting skal kunne gjennomføres på fosterstadiet. Departementet anser det som mer hensiktsmessig at dette spørsmålet vurderes i forbindelse med evaluering/lovendringer i bioteknologiloven.

Farskapsutvalget foreslo endringer i adopsjonsloven slik at det etter nærmere bestemte vilkår skal være mulig å adoptere partners eller ektefelles barn, dersom vedkommende har avgått ved døden og barnet ikke har noen annen juridisk forelder. Adopsjonen skal gis virkning som en ordinær stebarnsadopsjon slik at barnet får to juridiske foreldre, uten at det mister en annen etablert familietilknytning. Tilsvarende foreslo utvalget at skilt partner eller ektefelle også skal kunne adoptere tidligere partners eller ektefelles barn, med den andre forelderens samtykke. Også Adopsjonsutvalget i NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste, foreslo å utvide muligheten for stebarnsadopsjon i disse tilfellene. Departementet vurderer oppfølgning av Farskapsutvalgets og Adopsjonsutvalgets forslag om en begrenset adgang til stebarnsadopsjon etter skilsmisse og død i forbindelse med arbeidet med oppfølgingen av høringsnotat av 26. oktober 2012 med forslag til enkelte endringer i adopsjonsloven.

Regjeringen nedsatte høsten 2012 et lovutvalg som skal utrede forslag til ny adopsjonslov. Lovutvalget har blant annet som mandat å ta stilling til spørsmål knyttet til adopsjon av barn der barnet er født ved surrogati og vilkår for stebarnsadopsjon. Lovutvalget vil derfor kunne komme til å vurdere problemstillinger som gjelder forholdet mellom barneloven og adopsjonsloven. Oppfølgning av Farskapsutvalgets forslag til endringer i adopsjonsloven er som følge av dette ikke behandlet i proposisjonen.

Farskapsutvalget ble i mandatet bedt om å vurdere om det kan være hensiktsmessig at andre nasjonale eller internasjonale aktører enn Rettsmedisinsk institutt (nå Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet) kan utføre DNA-analyse til bruk i farskapssaker. Utvalget la til grunn av dagens ordning fungerer godt, både mht. kvalitet og praktisk gjennomføring, og at det derfor bør foreligge sterke grunner for å forandre på dette under dagens forhold. Gjeldende ordning foreslås derfor videreført.
 


Nærmere om fastsettelse av farskap

I prp. 105 L (2012–2013) kap. 4.1, uttales følgende om gjeldende rett og forslaget til lovendring for så vidt gjelder farskap. 

4.1 I ekteskap

4.1.1 Gjeldende rett

Pater est-regelen er sentral i familieretten og innebærer at morens ektemann presumeres å være far til barna hun føder. Prinsippet har sine røtter i romerretten, og har vært et mønster for lovgivning på familierettens område i de fleste europeiske land.

I norsk rett er pater est-regelen lovfestet i barneloven § 3. Morens ektefelle på fødselstidspunktet blir juridisk far til barnet. Dette gjelder uavhengig av om ektefellen er biologisk far til barnet eller ikke.

Hvis moren gifter seg mens hun er gravid, men før barnet blir født, gjelder pater est-regelen og ektemannen regnes som far. Dette gjelder også i tilfeller hvor morens ektemann er død. Han skal da regnes som far «dersom ho kan ha blitt med barn før han døyde.»

Det følger av barneloven § 3 tredje ledd at pater est-regelen likevel ikke gjelder når ekteparet er separert ved bevilling fra fylkesmannen eller ved dom på fødselstidspunktet. Dersom ekteparet ikke lenger bor sammen, men uten å være formelt separert, gjelder pater est-regelen.

4.1.2 Utvalgets forslag

Farskapsutvalget foreslår å beholde pater est-regelen, og begrunner dette med at regelen har dype røtter i det norske samfunnet og har hatt alminnelig tilslutning her i landet over generasjoner. Regelen sikrer en stor gruppe barn trygge sosiale og juridiske rammer fra starten av livet. Utvalget legger til grunn at etablering av farskap ved pater est-regelen og oppfølgingen av regelverket, fungerer godt, både økonomisk og administrativt, og at en opphevelse av pater est-regelen vil medføre økt belastning for foreldre og barn, samt ha negative økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige myndigheter.

4.1.3 Høringsinstansenes syn

Få høringsinstanser har kommentert pater est-regelen spesielt. Barneombudet støtter utvalget i at en videreføring av pater est -regelen for foreldre som er gift ved fødselen vil ivareta barnets behov for stabilitet og trygge, juridiske og sosiale rammer.AdvokatforeningenReform – ressurssenter for menn, Fellesorganisasjonen (FO), Kirkerådet, Kirkens Familievern, Norges Kvinne- og Familieforbund, Den norske jordmorforening og Nordisk nettverk for ekteskapet er enige i at pater est opprettholdes.Foreningen for feildømte fedre ønsker å oppheve pater est-regelen og innføre obligatorisk DNA-testing ved fødselen.

4.1.4 Departementets vurderinger og forslag

Av barna som ble født i Norge i 2011, hadde 44 prosent gifte foreldre, 43 prosent hadde samboende foreldre, og 13 prosent hadde foreldre som ikke bor sammen. Pater est-regelen omfatter dermed om lag halvparten av barna som fødes i Norge.

Pater est-regelen er en presumsjonsregel som bygger på at morens ektefelle i de fleste tilfeller også er barnets biologiske far. Pater est-regelen har en høy treffsikkerhet når det gjelder å legge det rettslige farskapet til den mannen som er barnets biologiske far.

Farskapsutvalget forespurte Rettsmedisinsk institutt om andelen barn i Norge som har en annen biologisk far enn morens ektefelle. RMI påpeker at det ikke finnes norsk forskning på området, men anslår at denne raten for barn født i Norge de siste 20 årene vil ligge nærmere 1 enn 2 prosent, se NOU side 72 første spalte. Utvalget fastslår på denne bakgrunn at det ikke er grunnlag for legmannsoppfatningen av at opptil 10 prosent av barna født i ekteskap har en annen biologisk far enn morens ektefelle.

Når loven automatisk utpeker morens ektefelle som barnets rettslige far, skaper dette trygghet for omsorg og forsørgelse fra starten av barnets liv. Pater est-regelen bidrar til å beskytte familien som en sosial enhet rundt barnet og fører bl.a. til at barnet sikres forsørgelse fra begge foreldrene.

Pater est-regelen har vært et mønster for lovgivning på familierettens område i de fleste europeiske land og i verden for øvrig. Når norske farskap skal anerkjennes i andre land og når utenlandsk fastsatte farskap skal anerkjennes i Norge, er det en fordel at regelverket i størst mulig grad er samsvarende.

Regelen fungerer godt for de som er omfattet og er enkel å administrere for offentlige myndigheter, og bør av den grunn opprettholdes. Departementet slutter seg for øvrig til utvalgets vurderinger i NOU side 72 flg.

4.2 Utenfor ekteskap

4.2.1 Gjeldende rett

Det er i norsk rett ikke regler for automatisk fastsetting av farskap for samboende foreldre. Når moren ikke er gift på fødselstidspunktet, fastsettes farskap ved erkjennelse eller dom. Reglene om erkjennelse er fastsatt i barneloven § 4. Far kan erkjenne farskapet både under svangerskapet og etter at barnet er født. Erkjennelsen skal være skriftlig og kan blant annet gis til jordmor eller lege ved svangerskapskontroll eller i fødselsmelding etter barneloven § 1.

Faren kan erkjenne farskapet ved personlig frammøte hos folkeregistermyndigheten (skattekontoret) eller bidragsfogd, norsk dommer, NAV-kontor, skipsfører på norsk skip i utenriksfart og jordmor eller lege ved svangerskapskontroll, jf. barneloven § 4. Bestemmelsen åpner videre for at farskapserkjennelse kan tas imot av ”utenlandsk styresmakt når Kongen har bestemt det”. Ingen utenlandsk myndighet er tildelt slik kompetanse.

Departementet kjenner ikke til andre land enn Island, hvor farskap fastsettes på bakgrunn av pater est-regelen både for samboere og ektefeller.

4.2.2 Utvalgets forslag

Utvalget ble bedt om å vurdere om pater est-regelen kan utvides til også å omfatte samboere.

Utvalget har drøftet om pater est-regelen også bør gjelde for samboere, men har ikke villet gå inn for en slik lovendring. De viser særlig til praktiske problemer knyttet til dokumentasjon for at samboerskapet faktisk eksisterer. De påpeker videre at samboerskap er en juridisk mindre forpliktende samlivsform enn ekteskap. Utvalget hadde følgende begrunnelser for ikke å foreslå en pater est-regel for samboere:

 • En forutsetning for å utvide pater est-regelen til også å gjelde for samboerskap, er tilfredsstillende dokumentasjon for at foreldrene faktisk lever sammen som samboere på fødselstidspunktet. Dette finnes ikke i dag.

 • Spørsmålet om etablering av et nasjonalt samboerregister ble vurdert av Samboerutvalget i 1999, som ikke gikk inn for et slikt register. Utvalget mente et frivillig samboerregister ikke ville fange opp alle samboere, selv ikke samboerpar som åpenbart ville ha spesiell nytte av en slik ordning. Et obligatorisk register ville kreve kontrolltiltak som vanskelig kunne gjennomføres uten å bryte med respekten for folks privatliv. Samboerutvalget mente det var tilstrekkelig at samboere avkreves egenerklæring om sin samlivsstatus i tilfeller der det er nødvendig for få fastsatt rettigheter og plikter.

 • Samboerutvalget vurderte også muligheten for å benytte opplysninger i folkeregisteret som dokumentasjon for samboerskap, men fant å ikke kunne gå inn for dette. Det er fortsatt ikke slik at alle som har samme boligadresse i folkeregisteret, lever i et ekteskapsliknende forhold, verken om de er av motsatt eller samme kjønn. Registrering i folkeregisteret gir ikke opplysninger om personenes forhold til hverandre. Noen bor i kollektiv, andre bor på hybel eller leier et rom i en annens leilighet.

Farskapsutvalget vil heller ikke anbefale etablering av et generelt samboerregister. Utvalget viser til den usikkerhet og manglende bevisverdi som er knyttet til opplysninger om felles adresse i folkeregisteret, noe som gjør denne formen for registrering lite egnet som dokumentasjon for samboerskap i forbindelse med etablering av farskap.

For å heve statusen til fastsettelse av farskap for ugifte, foreslår utvalget at ugifte fedre bør erklære farskap, i motsetning til i dag som de erkjenner farskapet eller vedgår farskap på nynorsk. Utvalget anbefaler at rutinene rundt erkjennelse av farskap legges om, slik at de får mer preg av en høytidsstund og mindre preg av papirarbeid.

4.2.3 Høringsinstansenes syn

Kirkerådet, Advokatforeningen og Norges Kvinne- og Familieforbund gir sin tilslutning til utvalgets vurdering av at pater est-regelen ikke bør utvides til å gjelde samboere.

Nordisk nettverk for ekteskapet mener at pater est kun bør komme til anvendelse i ekteskap, av hensyn til å fremheve ekteskapets særstilling.

Barneombudet mener pater est-regelen også bør gjelde for samboerpar. På denne måten kan barnet sikres trygge sosiale og juridiske rammer, også i de tilfellene der foreldrene er samboere. Ombudet kan ikke se at det eksisterer tungtveiende grunner for ikke å innføre den samme stabiliteten overfor barn av samboere som for gifte, og mener at barnet bør kunne ha en likeverdig deltakelse fra begge sine foreldre uavhengig av deres sivilstatus.

Reform – ressurssenter for menn mener det er en naturlig konsekvens av å ta barns rettigheter som utgangspunkt å åpne for å inkludere nye grupper fedre (slik som samboende fedre og ikke-biologiske medfedre) pater est-regelen, ikke å ekskludere alle ikke-gifte. De påpeker at barns rett til foreldre må ligge som rettesnor for lovverk og offentlig tilrettelegging for foreldreskap preget av omsorgsfull og ansvarsfull relasjonsbygging på både biologiske og ikke-biologiske grunnlag til beste for barn, familier og samfunn. Reform mener derfor det er skuffende at Farskapsutvalget velger å videreføre dagens pater est-regel uten å inkludere samboende foreldre, særlig når begrunnelsen baseres på praktiske problemer knyttet til dokumentasjon av at samboerskapet faktisk eksisterer.

Flere høringsinstanser foreslår ulike framgangsmåter for å fastsette farskap for samboende foreldre. Kirkens Familievern mener at det bør vurderes om pater est-regelen også skal gjelde samboerskap i enkelte tilfeller, for eksempel der et par har hatt samme adresse i tre år.

Fellesorganisasjonen (FO) påpeker at når et samboerpar får flere barn, vil folkeregisteret allerede ha opplysninger om samboerskapet, og at man må se på hvilke kriterier som skal gjelde for når pater est kan få anvendelse for samboerpars første felles barn, etter dette bør det være uproblematisk. For eksempel vil en kunne ha en rubrikk i selvangivelsen for samboende uten barn, og pater est vil da ev. kunne være aktuelt fra etter dette er registrert hos folkeregisteret påfølgende år. En kan også stille krav om felles adresse i en minimumsperiode, men at pater est fra dette tidspunkt kan inntre ved fødsel. De aller fleste samboerskap er i utgangspunktet lette å dokumentere. I de tilfeller hvor det er tvil om de formelle rammene rundt et samboerskap, kan erklæring av farskap og medmorskap benyttes.

Forslaget om at farskap skal erklæres støttes av de ti høringsinstansene som har uttalt seg.

4.2.4 Departementets vurderinger og forslag

Pater est-regel for samboere

Det har blitt reist kritikk mot at samboende fedre må erkjenne farskap. Fedre som bor sammen med barnets mor, føler i mange tilfeller en selvfølgelighet omkring farskapet, på samme måte som gifte foreldre. De kan oppleve det som unødvendig å bli avkrevd farskapserkjennelse og i den forbindelse måtte legitimere seg kort tid etter fødselen.

I 1995 sendte Barne- og familiedepartementet på høring forslag om å utvide pater est-regelen til også å omfatte samboere. Etter forslaget skulle foreldrene ved barnets fødsel undertegne er erklæring om at de var samboere. Som følge av samboererklæringen skulle morens samboer både få fastsatt farskap og foreldreansvar til barnet. Forslaget møtte massiv motstand i høringsrunden, bl.a. fordi mange høringsinstanser mente at forslaget ville komplisere og forvirre rettstilstanden ytterligere. Noen mente en opphevelse av pater est-regelen ville likestille barn på en bedre måte, mens andre mente at en slik regel ville uthule ekteskapet som institusjon. På grunn av motstanden i høringsrunden ble ikke forslaget fulgt opp av departementet.

Spørsmålet om etablering av et nasjonalt samboerregister ble vurdert av Samboerutvalget i NOU 1999: 25. Utvalget gikk ikke inn for et slikt register. Utvalget mente et frivillig samboerregister ikke ville fange opp alle samboere, selv ikke samboerpar som åpenbart ville ha spesiell nytte av en slik ordning. Et obligatorisk register ville kreve kontrolltiltak som vanskelig kunne gjennomføres uten å bryte med respekten for folks privatliv. Samboerutvalget mente det var tilstrekkelig at samboere avkreves egenerklæring om sin samlivsstatus i tilfeller der det er nødvendig for få fastsatt rettigheter og plikter.

I Familiemeldingen (St.meld. nr. 29 (2002-2003)) ble det påpekt at en fullstendig samordning av samboerbegrepet i ulike lover vil være vanskelig. Det bør derfor fortsatt være slik at samboerdefinisjonene er tilpasset hensynene som gjør seg gjeldende på de enkelte rettsområdene.

Samboere er en lite ensartet gruppe, og det kan være gode grunner for en videre definisjon på enkelte områder og en noe snevrere definisjon på andre områder. Justisdepartementet vurderte etablering av samboerregister i Ot.prp. nr. 73 (2007-2008) Om lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere). Etter deres vurdering vil det ikke være hensiktsmessig å etablere et slikt register. De påpekte at innvendingene mot å kreve at samboerne skal ha samme folkeregistrerte adresse, også vil gjelde for et samboerregister. Etter behandlingen av Samboerutvalgets utredning og Familiemeldingen, synes det å være liten støtte for etablering av et eget samboerregister.

På bakgrunn av dette ville heller ikke Farskapsutvalget anbefale etablering av et generelt samboerregister, og viste til den usikkerhet og manglende bevisverdi som er knyttet til opplysninger om felles adresse i folkeregisteret, noe som gjør denne formen for registrering lite egnet som dokumentasjon for samboerskap i forbindelse med etablering av farskap. Departementet slutter seg til dette.

Departementet har forståelse for synspunktet om at farskap bør fastsettes på samme måte for samboende som for gifte. Det foreligger imidlertid en vesentlig praktisk hindring, idet det ikke finnes noe samboerregister. Ingen som har utredet spørsmålet har funnet det ønskelig med et samboerregister.

Pater est-regelen er en presumsjonsregel: det er en stekt presumsjon for at morens ektemann er biologisk far til barna hun føder. Presumsjonen vil etter departementets mening være svakere for samboere, som vil være en sammensatt gruppe. I mangel av samboerregister, vil det være nærliggende å definerer samboere som to personer av motsatt kjønn som er registrert på samme adresse i folkeregisteret. To personer registrert på samme adresse trenger ikke nødvendigvis å leve i et ekteskapsliknende forhold. Ved både å ha en presumsjonsregel i ekteskap og for samboere, vil det kunne oppstå kollisjonstilfeller hvor en av partene i et ekteskap er registrert bosatt på samme adresse som en annen person.

Selv om enkelte av høringsinstansene er for en pater est-regel for samboere, har ingen av dem kommet med realistiske forslag til hvordan det offentlige skal registrere samboerskap. Fellesorganisasjonen (FO) foreslår at samboere med felles barn skal få automatisk farskap for sitt andre barn, men departementet finner det lite hensiktsmessig å ha ulike regler for farskapsfastsettelse avhengig av hvilket nummer barnet er i søskenflokken. Som følge av dette slutter departementet seg til Farskapsutvalgets konklusjon.

Forbedre rutinene for etablering av farskap

Det er tidligere lagt til rette for farskapserkjennelse under svangerskapet, slik at farskapet for barn av ugifte foreldre kan være etablert når barnet blir født, jf. Ot.prp. nr. 93 (2001-2002). Lovendringen trådte i kraft 1. april 2003. Alle leger og jordmødre kan nå ta i mot farskapserkjennelse i forbindelse med svangerskapskontroll. Departementet ønsket ved denne lovendringen å legge til rette for at farskap kan være etablert i god tid før barnets fødsel. Dette må anses å være i både barnets og foreldrenes interesse. I hvilken grad denne muligheten benyttes i svangerskapsomsorgen, har departementet liten kunnskap om.

Departementet støtter utvalgets forslag om å endre begrepsbruken, slik at farskap skal erklæres. Dette vil føre til endringer i barneloven §§ 4, 4a, 6, 7, 10, 11, 13, 26 og 80. Farskapsutvalget har påpekt at rutinene rundt etablering av farskap for ugifte foreldre har rom for forbedring. Det er et mål at erklæring av farskap skal ha en form som oppleves som verdig og høytidelig av foreldrene. Det foreligger betydelig forbedringspotensial både med tanke på tidspunkt og sted for erkjennelsen/erklæringen, og for begrepsbruk og utforming av dokumentene som benyttes. Departementet vil vurdere dette under arbeidet med ikraftsetting av lovendringene.

4.3 Samboeres adgang til å erkjenne farskap uten mors medvirkning

4.3.1 Gjeldende rett

En mann kan etter barneloven § 4 tredje ledd erkjenne farskap uten morens samtykke når han bor sammen med moren. Vilkåret er at kvinnen og mannen er folkeregistrert på samme adresse i folkeregisteret eller erklærer i melding til folkeregisteret at de bor sammen.

Moren skal få melding fra det offentlige om at farskap til barnet er fastsatt. Dersom moren mener farskapet er uriktig, har det offentlige ansvar for å få klarlagt farskapet. Den nærmere framgangsmåten er fastsatt i forskrift 13. desember 2005 nr. 1475 om vedgåing av farskap utan at mora medverkar til det.

Etter forskriften § 5 gjelder erkjennelse av farskap etter barneloven § 4 tredje ledd bare for barn født etter 1. januar 2006. Forskriften definerer samboere som to personer som lever i et ekteskapsliknende forhold. Videre fastsetter forskriften § 3 at moren må melde fra til bidragsfogden innen tre måneder dersom hun er uenig i farskapet. Melder hun ikke fra innen fristen, har det offentlige ikke lenger noe ansvar for å få endret farskapet. Moren kan imidlertid fortsatt reise endringssak for retten etter barneloven § 6.

I Europa er det ulike vilkår for erkjennelse av farskap: Erkjennelse krever normalt enten en felles erklæring fra mannen og barnets mor (som for eksempel i Danmark og Slovakia) eller en felles søknad til kompetent myndighet (normalt folkeregistreringsmyndigheten). Enkelte stater (for eksempel Bulgaria, Litauen og Ukraina) tillater erkjennelse fra faren alene, og noen (for eksempel Estland, Litauen, Norge, Russland og Sverige) tillater erkjennelse under svangerskapet så vel som etter fødselen. 1

4.3.2 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår å oppheve dagens ordning hvor en mann som er samboer kan erkjenne farskap uten morens samtykke eller medvirkning for øvrig, jf. barneloven § 4 tredje ledd. I dag kan en mann under gitte omstendigheter få etablert farskap utelukkende ved sin ensidige påstand, uten krav om annet bevis som for eksempel DNA-analyse.

Utvalget understreker at hensynet til stabilitet og trygghet for barn ivaretas best når begge foreldrene er enige om farskapet. Hvis en mor utpeker en mann som far til sitt barn og han ikke erkjenner farskapet, må dette fastsettes ved dom. Mor kan ikke ensidig pålegge ham farskapet. Han må være enig. På samme måte mener utvalget at en manns ensidige påstand for farskap ikke alene bør legges til grunn for å etablere et juridisk gyldig farskap.

Utvalget skriver på side 79 andre spalte:

”Det er vanligvis moren som vet mest om omstendighetene rundt barnets tilblivelse. Hun kan dermed sitte inne med sentral kunnskap i forbindelse med farskapet, kunnskap som kan være avgjørende for å plassere farskapet hos biologisk far. Sier hun at samboer ikke er far, eller at det er usikkert om han er det, vil det tjene alle parter om spørsmålet avklares før en plassering av farskapet finner sted.”

4.3.3 Høringsinstansenes syn

Kirkerådet, Fellesorganisasjonen (FO), Advokatforeningen og Kvinnegruppa Ottar gir sin tilslutning til forslaget.

Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter forslaget og uttaler:

”Ordningen har liten selvstendig betydning, da det i de fleste tilfeller vil være slik at mor oppgir samboer som far til barnet og farskapet etableres så snart far erkjenner. Det vises også til at ordningen er administrativt komplisert i tilfeller hvor samboer erkjenner og en annen er far til barnet.”

Aleneforeldreforeningen støtter forslaget om at samboerfar kan erklære farskap uten mors samtykke, oppheves. Fastsettelse av farskap, med de juridiske konsekvenser dette har for barnet og foreldrene, bør kreve at begge foreldrene samtykker, eller at farskap fastsettes av domstolene.

4.3.4 Departementets vurderinger og forslag

Det finnes ikke oversikt over antall farskap som er fastsatt etter denne regelen. Det er imidlertid grunn til å tro at omfanget er marginalt, både fordi regelen er lite kjent, men også fordi kvinner ved svangerskapskontroll normalt oppgir far til barnet sammen med egne personalia og helseopplysinger.

Regelen om samboeres adgang til å erkjenne farskap uten mors medvirkning ble vedtatt ved stortingsbehandlingen av Ot.prp. nr. 82 (2003-2004) om felles foreldreansvar for samboende foreldre. Forslaget ble fremmet av et komitéflertall bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk venstreparti, se Innst. O. nr. 84 (2004-2005) side 5. Flertallet la til grunn at ved uenighet mellom kvinnen og mannen om farskap i samboerskap, skal mannens farskapserkjennelse gjelde inntil en eventuell offentlig fastsettelse av farskapet har funnet sted. Flertallet ville med dette oppheve vilkåret om at kvinnen som har født barnet skriftlig må godkjenne mannens farskapserkjennelse. Begrunnelsen var at det er ”unødvendig at mor må skrive under på at far er far.”

Farskap kunne før denne lovendringen fastsettes på tre måter:

 • automatisk (pater est)

 • ved enighet mellom mor og far (erkjennelse)

 • ved dom.

Regelen fra 2005 representerer en mellomting mellom disse etableringsformene, hvor juridisk farskap kan etableres utelukkende ved påstand fra én av partene.

I tilfeller hvor mor utpeker en mann som far til sitt barn og han ikke erkjenner farskapet, vil Arbeids- og velferdsetaten pålegge partene DNA-testing. Hvis faren, til tross for DNA-analyse som påviser farskap, likevel ikke vil erkjenne farskapet, må saken bringes inn for retten og farskapet fastsettes ved dom. Mor har av rettssikkerhetsgrunner ikke adgang til ensidig å pålegge en mann farskap han ikke er enig i. Mannen må samtykke, eller saken må behandles av domstolen. Tilsvarende er det ikke hensiktsmessig at farskap skal kunne etableres ved ensidig erkjennelse fra mannens side. Det bør være en forutsetning at barnets mor er enig. Dersom ikke kvinnen og mannen er enige, er ikke forutsetningene for frivillig etablering av farskap oppfylt, og saken bør etter departementets oppfatning avgjøres ved domstolsbehandling.

Departementet legger vekt på at kvinner og menns påstander om farskap så vidt mulig bør behandles likt, og at det er lite tjenlig at farskap kan fastsettes ved ensidig påstand fra mannens side, mens kvinnens påstand alene ikke er tilstrekkelig til å fastsette farskap. Departementet mener imidlertid ikke at det bør innføres mulighet for kvinner å pålegge menn farskap de ikke samtykker i, selv om partene er registrert på samme adresse i folkeregisteret.

Regelen har blitt utsatt for kritikk. Under eksaminasjonen av Norges oppfyllelse av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) hadde komiteen følgende ”concluding comments” vedrørende den norske regelen om ensidig fastsetting av farskap:

”31. (…)The Committee is also concerned about the new amendments to the rules relating to recognition of paternity, under which cohabiting fathers no longer need the approval of the mother to recognize the paternity of her child.”

Departementet anser utvalgets forslag som godt begrunnet, og legger vekt på at det støttes av de høringsinstansene som har uttalt seg. Dersom kvinnen fastholder at samboeren ikke er far til barnet, eller at det er usikkert om han er det, mener departementet at det vil tjene alle parter om spørsmålet avklares før en plassering av farskapet finner sted. Farskap innebærer vesentlige og omfattende juridiske konsekvenser som forsørgelsesplikt, arverett osv. og departementet mener at det derfor ikke bør fastsettes på bakgrunn av ensidig erklæring fra mor eller far.

4.4 Offentlig ansvar for at farskap fastsettes for alle barn

4.4.1 Barn født i Norge

4.4.1.1 Gjeldende rett

Det offentlige har ansvar for at det fastsettes farskap til barnet, når dette ikke er etablert ved barnets fødsel. Barnets rett til å få fastsatt farskap anses som så viktig, at morens eventuelle ønske om å holde farskapet hemmelig ikke tillegges vekt.

Reglene om fastsetting av farskap gjelder tilsvarende for fastsetting av medmorskap. I det følgende omtales av forenklingsgrunner bare farskap, selv om dette også gjelder medmorskap.

Når det ved barnets fødsel ikke etableres farskap eller medmorskap etter barneloven §§ 3 eller 4, har det offentlige ansvar for at det fastsettes farskap eller medmorskap til barnet. Dette følger av barneloven § 5. Også voksne barn kan henvende seg til bidragsfogden og be om at farskap fastsettes, dersom dette tidligere ikke er gjort.

Når et barn blir født, sender legen eller jordmoren fødselsmelding til folkeregisteret, jf. barneloven § 1. Dersom farskap eller medmorskap til barnet ikke er fastsatt, skal lege eller jordmor sende egen melding om fødsel til bidragsfogden (Arbeids- og velferdsetaten). Meldingen skal opplyse om moren har oppgitt hvem som er far til barnet.

Bidragsfogden innkaller moren og den mannen som moren har oppgitt som barnets far, jf. barneloven § 10 første ledd. Det tas opp forklaring og den som er oppgitt som far gis anledning til å erkjenne farskapet. Dersom han erkjenner, er saken avsluttet og bidragsfogden melder fra om farskapet til folkeregistermyndigheten.

I tilfeller hvor kvinnen ikke har oppgitt hvem som er far til barnet skal bidragsfogden kalle inn barnets mor med formål å fastsette farskapet. Moren skal informeres om rettsvirkningene av at farskap blir fastslått/ikke fastslått og om gangen i en farskapssak. Det skal videre orienteres om barnelovens regler om foreldreansvar, samvær mv. og om ulike trygdeytelser. Dersom moren ikke oppgir hvem som kan være far til barnet, skal hun orienteres om at hun ikke  oppgi barnets far, men at det offentlige har ansvar for å ta seg av at farskapet blir fastslått, og at farskapet kan bli behandlet videre uavhengig av hennes opplysninger og på grunnlag av andre opplysinger enn hennes. Hun har senere alltid anledning til å gi opplysninger om hvem som kan være barnets far.

Dersom moren bare oppgir menn som blir utelukket ved DNA-analyse eller hun ikke oppgir noen far til barnet, vil bidragsfogden henlegge farskapssaken. Denne kan imidlertid gjenåpnes dersom det kommer nye opplysninger i saken som kan gjøre det mulig å få fastsatt farskap. Nye opplysninger i saken kan være at en mann selv melder seg som mulig far, eller at andre gir opplysninger om farskapet.

I tilfeller hvor moren har oppgitt en mann som far, men den oppgitte mannen ikke erkjenner farskapet, skal bidragsfogden be ham om en forklaring om farskapsspørsmålet. I den videre behandlingen kan det kreves forklaring fra moren. Det kan også pålegges blodprøve for DNA-analyse av moren, barnet og den eller de som er oppgitt som far, jf. barneloven § 11 første ledd. I tilfeller hvor noen av partene motsetter seg å avgi blodprøve, kan retten pålegge tvangsbot eller ”vedta at vedkomande skal gripast av politiet og førast til lækjar til blodprøvetaking.”

Når DNA-analyse utpeker far til barnet, vil mannen normalt erkjenne farskapet. Dersom han ikke vedtar farskapsforelegget, skal Arbeids- og velferdsdirektoratet bringe saken inn for domstolen, jf. barneloven § 13 første ledd.

Når det ikke er mulig å få fastsatt farskapet, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet henlegge saken. Dette gjelder for eksempel når moren ikke gir opplysninger om hvem som kan være far til barnet, og det ikke foreligger andre opplysninger om hvem som er faren. Har Arbeids- og velferdsdirektoratet henlagt saken, kan barnet, moren eller en mann som mener han er far anlegge farskapssak for domstolen, jf. barneloven § 11 sjette ledd.

Barneloven kapittel 3 vil så langt den passer også gjelde for det offentliges oppgaver knyttet til etablering av medmorskap.

4.4.1.2 Utvalgets forslag

Farskapsutvalget drøfter hvor langt det offentliges plikt til å etablere foreldreskap bør strekke seg, og går inn for å videreføre gjeldende regler om at det offentlige har plikt til å få fastsatt farskap eller medmorskap når dette ikke følger av ekteskap eller erklæring.

4.4.1.3 Høringsinstansenes syn

Som følge av at utvalget ikke foreslår endringer i gjeldende rett, har ikke høringsinstansene uttalt seg spesifikt om dette spørsmålet. Bufdir har imidlertid synspunkter på utøvelsen av det offentliges plikt til å fastsette farskap:

”Vår erfaring er at det etter gjeldende regelverk er for enkelt å få henlagt en farskapssak. Mor kan etter dagens regelverk uten risiko for straff eller noen form for administrativ reaksjon unnlate å oppgi til NAV hvem som kan være far til barnet. Det bør vurderes sanksjonsmuligheter, f. eks. at saken kan bringes inn for retten dersom mor nekter å oppgi far og det anses sannsynlig at hun vet hvem faren er.”

4.4.1.4 Departementets vurderinger og forslag

Barns rett til å kjenne sine foreldre er bl.a. beskyttet av Barnekonvensjonen og regnes som en grunnleggende menneskerettighet. For at barn skal få oppfylt denne rettigheten, er det en forutsetning at det offentlige tar skritt for å fastsette farskap i tilfeller hvor foreldrene ikke gjør dette selv, eller i tilfeller hvor foreldrene ikke ønsker eller motarbeider en offentlig fastsettelse. Barnelovens hjemler for å benytte tvang for å innhente nødvendige blodprøver for farskapsfastsetting, gir uttrykk for lovgivers syn på alvorlighetsgraden ved å prøve å unndra seg fastsettelse av farskap. Tvangshjemlene gjelder både for mødre som ikke vil avgi blodprøve av seg selv eller medvirke til at det kan tas blodprøve av barnet, og mulige fedre som ikke vil avgi blodprøve.

I representantforslag Dokument 8:62 S (2009–2010) om kvinners/mors informasjonsplikt om barnefar og strafferettslige endringer i barneloven, ble det foreslått å endre barneloven slik at kvinner gis plikt til å oppgi riktig informasjon om hvem som er, eller kan være, barnefar. Forslagsstillerne foreslo å utrede hvilke sanksjoner som er hensiktsmessige i de tilfeller hvor moren likevel ikke oppfyller sin plikt til å informere, og påpekte at det er nærliggende å vurdere strafferettslige sanksjoner, eventuelt i form av bøter. Forslagsstillerne mente det her må klart markeres at brudd på informasjonsplikten er en berøvelse av barnets menneskerettigheter.

I Innst. 230 S (2009–2010) uttaler komitéflertallet:

”Komiteen vil understreke at kvinnen etter norsk rett har en forklaringsplikt, selv om nektelse av å oppgi potensielle fedres identitet i praksis ikke vil møtes med straffeansvar eller kutt i velferdsytelser. Mor har en forklaringsplikt, og hun blir innkalt til bidragsfogden og informeres om rettsvirkningene av at farskap blir fastslått eller ikke. Komiteen vil imidlertid påpeke at disse rutinene for forklaring bør forbedres, da de i dag åpenbart ikke fungerer godt nok i alle tilfeller.
Komiteen mener at arbeidet med å sikre at kvinner oppgir riktig barnefar, må fortsette, og styrkes. Komiteen viser i den forbindelse til brev fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken av 18. mars 2010 (vedlegg), hvor det står:
«Jeg mener likevel at det i forbindelse med oppfølgningen og gjennomføringen av forslagene i Farskapsutvalgets utredning også bør vurderes om rutinene rundt innkalling av mødre kan forbedres slik at kvinner bevisstgjøres om barnets rett til å kjenne sine foreldre.»
Med bakgrunn i dette ber komiteen regjeringen vurdere hvordan man kan bidra til at kvinner velger å gi riktige opplysninger om barnefar, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en vurdering av hvordan intensjonene i forslaget kan ivaretas.”

I forbindelse med oppfølgingen og gjennomføringen av forslagene i Farskapsutvalgets utredning vil departementet i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten vurdere om rutinene rundt innkalling av mødrene og samtalene som gjennomføres kan forbedres, slik at kvinner bevisstgjøres om barnets rett til å kjenne begge sine foreldre. Departementet legger til grunn at det er et overordnet mål at så mange farskap som mulig etableres, og at det så langt som mulig skal være overensstemmelse mellom det juridiske og biologiske farskapet i saker hvor det offentlige har ansvar for fastsettelsen. Departementet legger til grunn at tilsvarende målsetting også må gjelde for klarlegging av morskap slik at kvinnen som har født barnet registreres som barnets juridiske mor, se omtale under kapittel 7.

Departementet fastslår at det i dag er tilfredsstillende rutiner for å identifisere sakene hvor farskap ikke er etablert, og det er ikke nødvendig med lovendringer for å endre rutinene i tråd med komiteens innstilling. For øvrig videreføres gjeldende rett på området.

4.4.2 Barn født i utlandet

4.4.2.1 Gjeldende rett

Det følger av barneloven § 85 at farskap som følger ”beineveges” av utenlandsk rett legges til grunn i Norge uten noen formell godkjenning. Dette gjelder hovedsaklig farskap som følger av pater est-regelen.

Farskap som ikke følger direkte etter utenlandsk lov, men fastsettes særskilt, må anerkjennes etter barneloven § 85 andre ledd før det kan legges til grunn i Norge. Det er gitt forskrift om anerkjennelse av nordiske farskapsavgjørelser (forskrift nr. 8950/1981).

Andre farskap må godkjennes i hvert enkelt tilfelle for å kunne legges til grunn som gyldige i Norge. Dette vil for eksempel gjelde farskap som er etablert ved dom eller ved formell erkjennelse. En norsk statsborger som ikke er bosatt i Norge, vil kunne søke om å få det utenlandske farskapet anerkjent etter § 85 andre ledd. Det samme gjelder personer som er bosatt i Norge og som får barn under opphold i utlandet.

Kompetansen til å anerkjenne farskap etter § 85 andre ledd er delegert til Arbeids- og velferdsetaten, og utføres av NAV Internasjonalt. Avgjørelsen om å anerkjenne en utenlandsk farskapsavgjørelse skal skje etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, og fattes som enkeltvedtak. Det følger av juridisk teori at den utenlandske farskapsfastsettingen kan godkjennes dersom den egner seg til å bli satt i stedet for en norsk avgjørelse. Når utenlandsk farskap anerkjennes etter § 85, får det fulle rettsvirkninger i Norge, og skal legges til grunn på linje med farskap fastsatt etter norske lovregler.

Når barn blir født i Norge uten at farskap er fastsatt, skal det sendes melding om fødsel til bidragsfogden, slik at sak om fastsettelse av farskap kan igangsettes og følges opp. Folkeregistermyndigheten har ikke noen tilsvarende plikt dersom barnet er født i utlandet og senere blir registrert uten mor eller far i folkeregisteret. Dette fører til at bidragsfogden i praksis ikke får melding om at barnet bare er registrert med én forelder eller helt uten foreldre.

Det er vedtatt midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap for barn født av surrogatmor i utlandet (forskrift nr. 446/2012). Forskriften gir midlertidig adgang til å anerkjenne farskap til barn som oppholder seg i Norge når barnet er født av surrogatmor i utlandet og farskapet er fastsatt i utlandet. Forskriften gjelder for barn som oppholdt seg i Norge da forskriften trådte i kraft 24. mai 2012. Den midlertidige forskriften gjelder fram til 30. april 2013.

4.4.2.2 Utvalgets forslag

Spørsmålet om det offentliges plikt til å fastsette farskap bare skal gjelde barn som er født i Norge, eller om det også skal gjelde barn som er født i utlandet mens minst én forelder er bosatt i Norge, har særlig aktualisert seg ved framvekst av tilbud om assistert befruktning og/eller avtaler om surrogati i andre land. Barnelovutvalget tok i 1977 ikke stilling til dette spørsmålet. Farskapsutvalget påpeker imidlertid at de betraktningene som Barnelovutvalget gjorde omkring verdien av at farskap fastsettes, synes å være generelt fundert og ikke spesielt knyttet til at barnet skal være født i Norge. Se omtale under punkt 7.4 om ansvar for å klarlegge morskap.

Farskapsutvalget skriver på side 106 flg.:

”Dersom det legges til grunn at det er til barnets beste at morskap og farskap klarlegges, jf. utvalgets redegjørelse for utredningens verdigrunnlag i kapittel 3, synes det lite konsekvent å skille mellom barn født i Norge og barn født utenlands. Dette gjelder barn som skal vokse opp i Norge med minst én forelder som har vært bosatt i landet både før og etter barnets tilblivelse. Barnets beste er en overordnet verdi, jf. barnekonvensjonen artikkel 3, og som etter utvalgets syn må få samme betydning for barna, uavhengig av deres fødested.
Utvalget går inn for å endre barneloven § 81 første ledd bokstav b, slik at det ikke lenger er et vilkår at moren eller vergen til barnet ønsker at farskap skal kunne fastsettes her. Det må være tilstrekkelig at barnet senere har bosatt seg her i landet, for at farskap eller medmorskap skal kunne fastsettes etter norsk rett.
I dag har ikke folkeregistermyndigheten noen plikt til å melde fra om at barn er fødselsregistrert i folkeregisteret uten mor eller far. Det er derfor mulig for barn som er født i utlandet, å ikke få registrert rettslig foreldreskap til verken mor eller far uten at dette fanges opp av bidragsfogden eller barnevernet…
... Utvalget legger til grunn at det av hensyn til barnet bør unngås at barn fødselsregistreres uten at det etableres rettslig tilknytning til minst én forelder. Det bør tilstrebes å etablere juridisk tilknytning til to foreldre.
Barneloven § 5 innebærer ingen begrensning mht. at det offentlige har plikt til å fastsette farskap og medmorskap for barn som er født i andre land. Den rent faktiske begrensningen følger imidlertid av at bidragsfogden ikke får melding om de aktuelle sakene. Ved å innføre en plikt for folkeregistreringsmyndigheten til å melde fra til bidragsfogden i de tilfellene de registrerer barn født i utlandet med bare en eller ingen forelder, vil bidragsfogden få kunnskap om saken. Bidragsfogden vil da ha rutiner for å kalle inn barnets forelder og orientere om regelverk mv. og begjære opplysninger for å kunne fastsette foreldreskap. Det er derfor ikke behov for å foreslå en lovendring for å innføre en aktivitetsplikt for det offentlige i tilfeller hvor barnet er født utenlands, men hvor en av foreldrene er bosatt i Norge. Dette kan for eksempel gjøres ved å fastsette forskrift etter barneloven § 86 (§ 87 etter utvalgets forslag.)”

Utvalget påpeker at forslaget ikke er ment å innebære noen plikt for det offentlige til av eget tiltak å fastsette farskap for alle barn som har blitt født i utlandet uten at farskap er fastsatt, men hvor familien på et senere tidspunkt flytter til Norge. Farskapssak kan eventuelt reises dersom vilkårene i § 81 er oppfylt, men det forutsetter da at en av partene tar initiativ til at sak reises.

Utvalget foreslår å lovfeste at det offentlige skal ha ansvar for å fastsette farskap eller medmorskap også i tilfeller hvor det opprinnelig er fastsatt i utlandet, men ikke kan anerkjennes etter § 85, forslag til nytt andre ledd i barneloven § 5.

Forslag til nytt tredje ledd om at det offentlige skal klargjøre hvem som er mor til et barn når dette ikke er kjent, forutsetter at folkeregistermyndigheten skal sende melding til bidragsfogden i tilfeller hvor de fødselsregistrerer et barn uten at morskap oppgis. Se nærmere omtale under kapittel 7.

4.4.2.3 Høringsinstansenes syn

De fleste av høringsinstansene har behandlet spørsmålet om det offentliges aktivitetsplikt vedrørende fastsettelse av farskap og morskap samlet. Flere av høringsinstansene støtter utvalgets forslag, bl.a. under henvisning til at det ikke av hensyn til barna kan finnes noen begrunnelse for at dets biologiske opphav skal være ukjent. Videre anføres barns rett til å vite om sin biologiske opprinnelse, samt viktigheten av å få fastslått juridisk foreldreskap som argumenter til støtte for forslaget.

Det vises for øvrig til redegjørelsen for høringsinstansenes syn under kapittel 7 om morskap.

4.4.3 Departementets vurderinger og forslag

Lovteksten i barneloven § 5 gir ikke uttrykk for begrensninger i det offentliges plikt til å fastsette foreldreskap til barn som er født i andre land. Den faktiske begrensningen oppstår ved at bidragsfogden ikke får melding om sakene. Ved å innføre en plikt for folkeregistermyndigheten til å melde fra til bidragsfogden i de tilfellene de registrerer barn født i utlandet med bare én eller ingen juridiske foreldre, vil bidragsfogden få kunnskap og mulighet til å igangsette sak og følge opp.

Ved å innføre en meldingsrutine fra folkeregistermyndigheten til bidragsfogden, tilsvarende rutine som gjelder ved fødsler i Norge, vil bidragsfogden settes i stand til å kalle inn barnets forelder og begjære opplysninger for å kunne fastsette foreldreskap. Departementet legger til grunn at det er nødvendig å iverksette en effektiv meldingsrutine for å sikre at bidragsfogden blir kjent med tilfeller hvor det foreligger forpliktelser etter barneloven § 5. Departementet legger til grunn at dette kan gjøres ved en endring av forskrift 25. oktober 1982 nr. 1524 om melding av fødsler, erkjennelse av farskap og melding om valg av navn. Det er dermed ikke behov for å foreslå lovendringer for å innføre en aktivitetsplikt for det offentlige også i tilfeller hvor barnet er født utenlands, men hvor én av foreldrene er bosatt i Norge og barnet registreres i norsk folkeregister.

Departementet slutter seg til at det offentlige skal ha en aktivitetsplikt også i tilfeller hvor barnet er født i utlandet, men bosatt i Norge sammen med en forelder som var bosatt i Norge da barnet ble født, se NOU kapittel 12. Saken vil så langt mulig behandles som en ordinær farskapssak av Arbeids- og velferdsetaten, bl.a. med mulighet for bruk av tvangsgjennomføring av prøvetaking for DNA-analyse i tilfeller hvor de berørte partene ikke ønsker å medvirke til farskapsfastsettelsen.

Når et utenlandsk farskap i disse tilfellene ikke anerkjennes her i landet, vil dette i realiteten innebære at det ikke er fastsatt farskap som regnes som gyldig i barnets bostedsland (Norge). Den overordnede begrunnelsen for at det offentlige skal ha plikt til å fastsette farskap, vil ha samme styrke i disse sakene. Både av hensyn til forpliktelsene etter Barnekonvensjonen og til barnets beste, må det offentlige følge opp sakene, slik at det blir fastsatt farskap også til disse barna. Departementet foreslår å følge opp utvalgets forslag til nytt andre ledd i § 5 om at det offentlige skal ha ansvar for å fastsette farskap også i tilfeller hvor dette opprinnelig er fastsatt i utlandet men hvor det ikke kan anerkjennes etter § 85.

I tilfeller hvor barnet er født i et annet land, vokser opp der med én av foreldrene og først senere kommer til Norge, enten alene eller sammen med én forelder, finner departementet det ikke rimelig at det offentlige skal ha noen plikt til av eget tiltak å fastsette farskap. Et barn kan i disse tilfellene selv ta initiativ til å få fastsatt farskapet, men det forutsettes at vilkårene for å behandle sak i Norge etter § 81 er oppfylt. Arbeids- og velferdsetatens praktiske muligheter til å få fastsatt farskap vil i disse sakene avhenge av tilgjengelige opplysninger, og om det er mulig å oppspore den oppgitte barnefaren.

Departementet er enig i utvalgets forslag om at farskap eller medmorskap skal kunne fastsettes i Norge når barnet er bosatt her i landet, uavhengig av om moren eller barnets verge ønsker det. Det vises til forslag til endring i ordlyden i barneloven § 81 første ledd bokstav b. I tilfeller hvor anerkjennelse etter § 85 avslås, kan Arbeids- og velferdsetaten bare behandle sak om farskap hvor vilkårene i § 81 er oppfylt. Dersom verken mor, far eller barn er eller har vært bosatt i Norge, må saken avvises

Fordi dette området er rettslig komplekst og kan innebære bruk av tvang, ser departementet det som viktig å tydeliggjøre rettstilstanden og følge opp utvalgets forslag til lovendringer i §§ 5 og 81.